Inte­gritets­policy

För oss på Hotell Duvan är personlig integritet viktig och vi behandlar all information som våra kunder anförtror oss på ett ansvarsfullt sätt.

 

I den här integritetspolicyn förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi beskriver även hur du kan utöva dina rättigheter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som samlas in via hemsidan vju.se. Integritetspolicyn gäller dock inte personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners, t.ex. genom att klicka på en länk vid ett erbjudande. Vi tar inte ansvar för hur hantering av personuppgifter görs av våra samarbetspartners.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du kan alltid hitta den senaste versionen på duvanhotell.se.

 

Personuppgifts­ansvarig

Vju AB, 556701-2686, med registrerat säte i Sverige, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

E-post: bokning@duvanhotell.se

 

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det kan handla om allt från namn och personnummer till bilder eller e-postadresser.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in personuppgifter som du aktivt tillhandahåller oss genom att använda våra kontaktformulär på webbplatsen. Detta för att vi ska kunna lämna information och ge dig den bästa servicen.

Ändamål Kontaktformulär på webbplatsen (för registrering)
Personuppgifter Namn
Mail
Laglig grund Berättigat intresse, vi behöver dina kontaktuppgifter för att administrera kundtjänstärenden.
Mottagare av personuppgifter Vju AB
Lagringstid
Uppgifterna är insamlade från Dig, de uppgifter som du fyller i kontaktformuläret
Överföring till tredje land Nej

 

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tiden det är relevant och endast för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

 

Var behandlas personuppgifterna

Vi behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES grundas behandlingen på beslut från EU-kommissionen om att det aktuella landet säkerställer en adekvat skyddsnivå eller att vi har sett till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats som skyddar dina uppgifter, så som genom avtal med standardklausuler som EU-kommissionen har beslutat om. Om du vill ha information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dina personuppgifter har behandlats kan du få detta genom att kontakta oss.

 

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter

Med hjälp av tredje parts tjänsteleverantörer som Google och Facebook samlar vi även in personuppgifter om dig som besökare och hur du interagerar med vår webbplats. Detta för att vi ska kunna förstå hur vi kan anpassa vår webbplats så den fungerar så bra som möjligt för dig.

 

Vilka delas personuppgifterna med

Ibland kan vi behöva överföra eller dela dina uppgifter till andra företag. Det kan vara till exempel när vi anlitar andra företag för att hjälpa till med IT-system, marknadsföring, CRM-system eller andra liknande åtgärder. Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

 

Cookies

Vi använder cookies för att skapa en bättre användarupplevelse för dig. Cookies är små textfiler som din webbläsare automatiskt sparar och lagrar på din enhet.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda cookies och sessionscookies. En tidsbestämd cookie är precis vad det låter som, en cookie som sparas under en bestämd tid och kan därför ligga kvar mellan gångerna som du besöker vår sida. En sessionscookie däremot sparas bara under tiden du är online på vår webbplats. När du stänger sidan raderas alltså dessa cookies.

Vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt medan vi använder andra cookies för att kunna hämta information om vad du som besökaren gör när du är här.

 

Vilka typer av cookies använder vi och varför?

Vi använder oss av bland annat av cookies från Google Analytics, Facebook Pixel och LinkedIn Insights på vår webbplats. Du kan se exakt vilka cookies som finns på sidan genom att klicka på “Hantera samtycke” längst ner till vänster på sidan. Där kan du också välja att inaktivera cookies.

 

Dina personliga rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen som vi redogör för närmare nedan. Läs mer om dina rättigheter på IMY.

 

Rätt till information

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter behandlas, vilket vi informerar dig om genom denna integritetspolicy.

 

Rätt till tillgång / registreringsutdrag

Du har rätt till att få ett utdrag om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

 

Rätt till rättelse

Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras eller kompletteras om vi saknar relevanta uppgifter till dig.

 

Rätt till radering

Du kan i vissa fall begära att din personliga information tas bort. Om vi har förhinder att bevilja din begäran om radering kommer vi att se till att begränsa användningen av dina personuppgifter till något annat syfte än de ändamål som gör att vi är förhindrade att göra den begärda raderingen.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du kan i vissa fall begära att din personliga information begränsas. Det kan till exempel vara om du har angivit att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse, då kan du även begära att behandlingen.

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

 

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller uppfylla ett avtal med dig har du rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.

 

Återkalla samtycke

I det fall att du har lämnat samtycke till någon behandling som vi utför har du rätt att när som helst återkalla detta. Det kan du göra genom att kontakta oss.

 

Personnummer

Vi behandlar endast ditt personnummer när det är tydligt motiverat med hänsyn till ändamålet, om det är av vikt för att säkra identifiering eller om det finns ett annat beaktansvärt skäl.

 

Skydd av personuppgifter

Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter får tillgång till dessa, för att uppfylla de angivna ändamål som vi redogjort för ovan.

Vi använder oss av sekretessavtal gentemot anställda, konsulter och leverantörer.

 

Integritetsskydds­myndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs.

Om du tycker att vi behandlar personuppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in klagomål till IMY via imy@imy.se. Mer information om hur ni kontaktar IMY finns här.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vju förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra den här integritetspolicyn när vi vill och den senaste versionen kommer alltid finnas tillgänglig på denna webbplats.

Om du har frågor om innehållet i vår integritetspolicy eller om personuppgifter och cookies är du välkommen att kontakta oss.